Co to jest GRASP?
GRASP  jest dobrowolnym dodatkowym modułem opracowany dla certyfikacji GLOBALG.A.P., rozbudowanym o dobrą praktykę społeczną w gospodarstwach rolnych, sadowniczych i ogrodniczych. Dotyczy zdrowia, bezpieczeństwa i należytego wynagradzania pracowników, poszanowania prawa pracy oraz przeciwdziałania dyskryminacji.

GRASP określa minimalne wymagania dla dobrego systemu zarządzania społecznego w produkcji podstawowej. Jego zadaniem jest  przeprowadzenie oceny jakości poziomu zatrudnienia w zakładach produkcyjnych/gospodarstwach.

System GRASP zobowiązuje do przestrzegania przepisów prawa pracy. 
Państwo określa minimalną wysokość wynagrodzenia za pracę. Pracodawca jest natomiast  obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika. Pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków dotyczy to w szczególności równego traktowania mężczyzn i kobiet w zatrudnieniu.
Składa się z 8 głównych wymagań dotyczących takich zagadnień jak:

1) Prawo pracy.
2) Umowy o prace.
3) Legalne zatrudnienie
4) Zatrudnianie nieletnich
5) Wynagrodzenia
6) Czasu pracy
7) Świadczenia socjalne
8) Komunikacja między pracownikiem a pracodawcą 

Kogo dotyczy GRASP?
Opcja 1 – Producent indywidualny
Każdy pojedynczy producent, to osoba (jednostka) lub przedsiębiorstwo, jak określono w bieżącej wersji Przepisów ogólnych GLOBALG.A.P. Producent to zarejestrowany podmiot prawny zajmujący się produkcją, zgodnie z zakresem GRASP (certyfikowany zgodnie z normą GLOBALG.A.P.), na którym spoczywa odpowiedzialność prawna za produkty sprzedawane w obrębie działalności gospodarstwa. 

.    a)  Producent indywidualny może zostać poddany ocenie. 

.    b)  Producent indywidualny otrzymuje Potwierdzenie dokonania oceny. 

Opcja 1 – Wiele lokalizacji bez wdrożonego QMS 
Producent indywidualny lub jedna organizacja są w posiadaniu kilku zakładów bądź jednostek produkcyjnych, które nie funkcjonują jako oddzielne podmioty prawne oraz nie został wdrożony System zarządzania jakością (QMS). 
Opcja 1 – Wiele lokalizacji z wdrożonym QMS 
Producent indywidualny lub jedna organizacja są w posiadaniu kilku zakładów bądź jednostek produkcyjnych, które nie funkcjonują jako oddzielne podmioty prawne lecz wdrożony został QMS. 
Opcja 2 – Grupa producencka 
Grupa producencka, to grupa producentów, jak określono w bieżącej wersji Przepisów ogólnych GLOBALG.A.P. Grupa musi posiadać wdrożony QMS oraz funkcjonować zgodnie z przepisami podobnymi do tych ustanowionych przez QMS aktualnej wersji Przepisów ogólnych GLOBALG.A.P. Wszyscy członkowie grupy producenckiej muszą zostać uwzględnieni w wewnętrznym QMS grupy. Grupa musi posiadać strukturę prawną, przedstawiciela zarządu, na którym spoczywa ostateczna odpowiedzialność, umowy z każdym z producentów określające wymogi początkowe i końcowe, przewidywane zawieszenia oraz porozumienie dotyczące przestrzegania wymogów GRASP dotyczące zarejestrowanych członków. Udostępniona musi zostać lista wszystkich członków grupy producenckiej dot. odnośnego statusu rejestracji.  
a)  Grupa producencka może zostać poddana ocenie. 

b)  Grupa, jako podmiot prawny, otrzymuje Potwierdzenie przeprowadzenia oceny. 

Wyniki oceny GRASP
składa się z różnych poziomów zgodności w oparciu o system punktowania. Poziomy zgodności każdego punktu kontrolnego są przeliczane z udzielonych odpowiedzi odpowiadających punktom kontroli w liście kontrolnej GRASP
Istnieje ogólna, pięciopoziomowa skala zgodności dla każdego punktu kontrolnego i ogólniej zgodności z wymaganiami GRASP:

  • W pełni zgodny (99%-100%)
  • Potrzeba ulepszenia (66%-99%)
  • Nie spełnione, jednak podjęto pewne kroki (32%-66%)
  • Nie spełnione (0%-32%)
  • Nie dotyczy